Thông báo lich tập trung học sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Thứ ba - 17/07/2018 13:39
Thông báo lich tập trung học sinh lớp 10 năm học 2018-2019
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT TÂY SƠN
 
Số:……/TB-HSTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về lịch tập trung học sinh khối 10 năm học 2018 - 2019
 
 
 
  
 
Ngày Giờ Nội dung Ghi chú
23/07 7 giờ - 9 giờ 30 Học sinh nhận lớp, học nội quy  tất cả học sinh đến đầy đủ
23/07 9 giờ 30 – 10h 30 Học sinh học nội quy, chép TKB  tất cả học sinh đến đầy đủ
01/08   Bắt đầu năm học mới