Thông báo thời khóa biểu Tuần Đầu : Từ 30/07-04/08

Thứ ba - 31/07/2018 10:40
Thông báo thời khóa biểu Tuần Đầu : Từ 30/07-04/08
                                                                                                                 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI    
TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TÂY SƠN    
                   
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
Tuần Đầu : Từ 30/07-04/08
Ngày Tiết SÁNG
10A 10B 11A 12A
Môn GV Môn  GV Môn GV  Môn GV 
Thứ 2
30/07
1 NGHỈ
2
3
4
5
Thứ 3
31/07
1 NGHỈ
2
3
4
5
Thứ 4
01/08
1 Sử Quyên Toán Nga SH   SH  
2 Sử Quyên Toán Nga Toán Văn Dung
3 Hóa Mai Sử Quyên Toán Văn Dung
4 Trang Sử Quyên Toán Văn Dung
5                
Thứ 5
02/08
1 Toán Hoàn Trang Anh Bình Anh Hằng
2 Toán Hoàn Trang Anh Bình Anh Hằng
3 Anh Bình Anh Hằng Trang Hóa Mai
4 Anh Bình Anh Hằng Trang Hóa Mai
5                
Thứ 6
03/08
1 Trang Địa Tuấn Anh Bình Nghỉ
2 Địa Tuấn Toán Nga Anh Bình
3 Anh Bình Toán Nga Địa Tuấn
4            
5            
Thứ 7
04/08
1 Văn Mai Văn Chi Toán Toán Oai
2 Văn Mai Văn Chi Toán Toán Oai
3 Văn Mai Văn Chi Toán Văn Dung
4 SH Mai SH Trang SH   SH Dung
5