Ban lãnh đạo nhà trường

Thứ năm - 29/03/2018 14:06
Giới thiệu ban lãnh đạo nhà trường
Ban lãnh đạo nhà trường
Họ Và tên Số điện thoại chức danh
Vũ Thị Ngọc Lan 0904186402 Chủ tịch HĐQT
Lưu Ngọc Quang 0903275640 Hiệu Trưởng 
Nguyễn Thị Hồng Nhung 0986496468 Tài Vụ
Lê Thị Mai 02422191619 Giáo Vụ
Nguyễn Thị Nga 0976301325 Văn Phòng
Trần Bảo Trung 0972246993 Giám thị học đường
Đinh Thị Trang 0943709869 Giám thị học đường